Fremtiden kommer til JUDICIUM: Nye advokatfullmektiger

Advokatfirmaet JUDICIUM har nylig ansatt advokatfullmektig Sophie Jansen Alvestad og advokatfullmektig Valborg Kristine Nøss Haugland. De vil virke innenfor de aller fleste av våre fagområder, og vil betjene et bredt spekter av våre kunder.

 Sophie Jansen Alvestad arbeider med de fleste rettsområder, og har tidligere vært ansatt som advokatfullmektig ved Advokatfirmaet Eurojuris i Haugesund. Hun har sin mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen fra 2013, og tiltrådte som advokatfullmektig hos oss i september 2015. Hun skrev masteroppgave i kontraktsrett, om reforhandling av langvarige kontrakter og, har valgfag innen rettsøkonomi og internasjonal kontraktsrett.

Valborg Kristine Nøss Haugland begynte hos oss i januar 2015 og kom da fra stilling som skattejurist i Skatteetaten, seksjon innkreving. Hun har tidligere vært advokatfullmektig ved et advokatkontor i Haugesund. I studietiden hadde hun et engasjement som saksbehandler i Jussformidlingen og traineeopphold hos et advokatkontor og et eiendomsmeglerkontor. Valborg Kristine fullførte sin masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i[…] Les mer…

25 år forsvant

De sier at livet er det som skjer med deg mens du er opptatt med å legge andre planer.

Slike planer har jeg vært sterkt opptatt med i alle år.

Det kom derfor (nesten) som en overraskelse at det i dag er tjuefem år siden jeg startet min egen advokatpraksis, i det som med tiden ble til Advokatfirmaet JUDICIUM.

25 år kan faktisk passere i noe som, post factum betraktet, fortoner seg som et øyeblikk. Det må bety at man har trivdes med det som har passert, og noe annet er vanskelig med de kolleger jeg har hatt det privilegium å arbeide sammen med opp gjennom årene. Jeg benytter derfor anledningen til å gratulere dem alle med at jeg har holdt ut med dem så lenge, og lover kake også når de neste 25 år har passert!

— Nils E. Tangedal

Lurt av eiendomsselger — men kjøper fikk medhold i tingretten

En dom fra Bergen Tingrett av 22.08.2013 har blitt gjenstand for stor oppmerksomhet i Bergens Tidende og Aftenposten og deres øvrige samarbeidspartnere. Vi førte saken for kjøperen, som vant frem med at selgeren hadde opptrådt uredelig.

Saken var en klassisk tvist om avhending: Kjøper overtok eiendommen, oppdaget feil ved den som det ikke var opplyst om, og reklamerte. Selger avviste alle krav og saken endte i Bergen Tingrett, hvor vår part vant frem med sitt krav — begrunnet med at selger med vilje hadde fortiet feilene.

I kjøpstvister vil kjøper ofte mistenke at selger kjente til feilen, men unnlot å opplyse om den. Ekstra sterk blir denne mistanken når feilen er omfattende – som i vårt tilfelle: Utleieleiligheten i eneboligen var «pill råtten» og ubeboelig. Det var omfattende inntrengning av fukt gjennom grunnmur, det var feil ved ventilasjonen og en lekkasje. Feilene og symptomer på dem[…] Les mer…

Yrkessjåføren får tilbake førerkortet

Bergens Tidende har de siste dagene satt søkelyset på hvordan politiet bruker sine ressurser, og hvordan de prioriterer mellom ulike saker. Utgangspunktet for reportasjene har vært arbeidsgiveren som opplevde tyveri fra bedriften, som politiet henla på tross av tilståelse – samtidig som en av hans yrkessjåfører var uheldig i rundkjøring og fikk beslaglagt sitt førerkort.

Når det gjelder saken mot yrkessjåføren fikk han beslaglagt førerkortet i 3 måneder i forbindelse med et uhell i rundkjøring i Fana. I går var vi retten med saken, og i dag foreligger kjennelsen som sier at politiet ikke får medhold i sitt beslag. Skiltmerking og merking i veibanen samsvarer ikke, og yrkessjåføren har kjørt i samsvar med merkingen i veibanen.

Retten konkluderer i sin kjennelse med at det vil være et uforholdsmessig inngrep å beslaglegge førerkortet[…] Les mer…

Skolebarns rett til tilpasset opplæring

Barns og unges rett til tilpasset opplæring og spesialundervisning

Mange foreldre er fortvilet over å oppleve at deres barn ikke får den undervisningen som barnet har behov for.  Når de tar dette opp med skolen, føler mange de ikke blir forstått eller imøtekommet verken av lærerne eller av skolens administrasjon.

Lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringen (opplæringsloven) gir enhver elev i grunn- og videregående skole en rett til tilpasset opplæring.

Tilpasset opplæring

Tilpasset opplæring skal gjennomsyre all opplæring som eleven mottar i grunn- og videregående skole.  Tilpasset opplæring skal være en del av skolen ordinære undervisning og opplæringstilbud.  Skolen plikter å ta hensyn til den enkelte elev og undervisningen skal legges til rette på en slik måte at samtlige elever blir møtt ut fra egne evner og forutsetninger.

Tilpasset opplæring kjennetegnes ved variasjon. Variasjonen gjelder for eksempel arbeidsoppgaver, lærestoff, intensitet i opplæringen,[…] Les mer…

Siste artikler på Båtjuss og båtliv

Det nærmer seg sommer og båtsesong og båtfolket begynner å føle kriblingen etter å komme i gang. Dette er de tre siste artiklene på vår blogg Båtjuss og båtliv:

Importbåt — en risikosport eller smart båtkjøp?

Det sies at det er to gledesfylte dager i en ekte båtmanns liv. Den dagen han kjøper båten – og den dagen han selger den igjen. Etter det jeg har sett og erfart opp gjennom tidene, er disse emosjonelt krevende øyeblikkene spesielt sterke for de som kjøper importbåt fra utlandet. Men er det egentlig noen grunn til å få angstanfall av tanken på import av båt?

Hvorfor gikk Nord West konkurs?

Det kom som et sjokk denne uken at prestisje-produsenten Nord West & Najad  begjærte oppbud og ble tatt under konkursbehandling. Nord West har bygget seg[…] Les mer…

JORDSKIFTERETTEN

Om jordskifterettens oppgaver

Jordskifteretten er ein særdomstol for saker om fast eigedom.

Ei jordskiftesak kan m.a. gå ut på å avgjere tvistar om eigedomsgrenser og bruksrettar eller å greie ut om rettslege tilhøve i område med felles bruk.  Slike saker kan vanlegvis også handsamast av vanlege domstolar.

 

I tillegg har jordskifteretten ein særskilt kompetanse som vanlege domstolar normalt ikkje har, nemleg til å gjere endringar i rettstilstanden, t.d. ved å makebyte areal, avløyse bruksrettar, løyse opp sameige, lage reglar om bruken av eit område og pålegge partane å gjennomføre felles tiltak.  Det er denne særskilte kompetansen som også er den historiske forklaringa på at vi har denne domstolen.

Jordskifteverket (før: Utskiftingsretten) si oppgåve var nettopp å omforme landbrukseigedomane.  På 1800-talet var ein gard vanlegvis utforma slik at alle brukarane sine bygningar låg i ei tett klynge, omkransa av eit lappverk av små, dyrka teigar der kvar brukar sine teigar[…] Les mer…

Odelsrett — hvilke eiendommer er odlingsjord?

Etter at odelsloven ble endret i 2009 er det blitt enklere å avgjøre hvorvidt en eiendom er odlingsjord eller ikke.

Foruten at det tidligere ble stilt krav til arealstørrelse m.m., het det i odelslovens § 1 at odelsloven gjaldt for eiendommer som kan ”nyttast til landbruksdrift”.  Domstolene tolket dette slik at det måtte være realistisk å drive eiendommen med et visst overskudd, noe som det kunne by på problemer å føre tilstrekkelig bevis for.  Det var også uklart hvor stort et eventuelt overskudd måtte være for at vilkåret var oppfylt.

Det ble etter hvert mange og kostbare rettssaker om dette temaet, med omfattende bruk av sakkyndige – som gjerne hadde ulikt syn på mulighetene for drift og overskudd.

I 2009 ble loven derfor endret slik at det nå kun er spørsmål om hvor mye dyrket jord eller hvor mye produktiv skog eiendommen har.  Dersom den har minst 25 dekar dyrket[…] Les mer…

Dramatisk forlis i Korsfjorden

http://www.tangedal.no/blog1.php/2012/10/08/dramatisk-forlis-i-korsfjorden

For 85 år siden forliste dampskipet «Mistral» på dramatisk vis her ute ved innløpet til Korsfjorden , tvers over fjorden fra stedet der KNM Oslo gikk ned. I 1927 gikk åtte menneskeliv tapt da bølger og brenning og frådende hav beseglet «Mistral»s skjebne, 67 år før havet tok KNM Oslo. Ved begge forlisene spilte losbåten en sentral rolle i redningsaksjonene. «Båtjuss og båtliv» forteller den dramatiske historien om «Mistral»s forlis.