Bilbløff fra byrådet

Byrådet i Bergen innførte torsdag 14. januar 2010 et forbud mot kjøring med privatbil innenfor bomringen i Bergen.  Kommunen påberoper seg å ha lovhjemmel i Lov om Helsetjenesten i kommunene, § 4a-10.

Denne sier:

Oppstår det ved en virksomhet forhold som medfører en overhengende fare for helseskade skal kommunestyret stanse hele eller deler av virksomheten inntil forholdene er rettet. Stansning kan om nødvendig gjennomføres med bistand fra politiet. (uthevet her)

Hvordan byrådet får en enkeltpersons biltur til jobb til å bli en «virksomhet» i lovens forstand, er ikke lett å forstå.  Professorene Giertsen og Bernt er inne på det samme i papirutgaven av Bergens Tidende i dag.  Uttalelser i lovforarbeidene taler klart for at «virksomhet» betyr akkurat hva man normalt legger i dette ordet.  Bl. a. nevnes risikoen for at vedtak om stansning kan få konsekvenser for arbeidsplasser.  Skulle kjøring til jobb bli «virksomhet", så måtte det også være «virksomhet» å gå til fots til skolen eller reise seg fra godstolen?   Hvordan den enkeltes kjøring skulle medføre «overhengende fare for helseskade» (utover hva bilkjøring alltid gjør) er også vanskelig å se.

Tatt i betraktning at byrådet lover å ikke bøtelegge før over helgen (når forbudet likevel oppheves siden forurensningen da er blåst bort) fremstår det som sannsynlig at «forbudet» er et skuebrød for å få de bilkjørende til å adlyde byrådets ønske.  Etter vår mening lite lurt, for det blir en kombinasjon av mer politikerforakt og «ulv, ulv".   Og det trygler og ber om spørsmålet om hvorfor ikke regjeringen like fort kunne ha bestemt det samme pr. provisorisk anordning.  Med bakgrunn i den «krig» det har vært ført mellom kommunen og den sentrale statsmakt, er det i alle fall grunn til å undres.

Verst av alt dette er kanskje at minst en god advokat har blitt «med på leken».