Kategoriarkiv: Erstatning og forsikring

Lurt av eiendomsselger — men kjøper fikk medhold i tingretten

En dom fra Bergen Tingrett av 22.08.2013 har blitt gjenstand for stor oppmerksomhet i Bergens Tidende og Aftenposten og deres øvrige samarbeidspartnere. Vi førte saken for kjøperen, som vant frem med at selgeren hadde opptrådt uredelig.

Saken var en klassisk tvist om avhending: Kjøper overtok eiendommen, oppdaget feil ved den som det ikke var opplyst om, og reklamerte. Selger avviste alle krav og saken endte i Bergen Tingrett, hvor vår part vant frem med sitt krav — begrunnet med at selger med vilje hadde fortiet feilene.

fukt og muggsopp

I kjøpstvister vil kjøper ofte mistenke at selger kjente til feilen, men unnlot å opplyse om den. Ekstra sterk blir denne mistanken når feilen er omfattende – som i vårt tilfelle: Utleieleiligheten i eneboligen var «pill råtten» og ubeboelig. Det var omfattende inntrengning av fukt gjennom grunnmur, det var feil ved ventilasjonen og en lekkasje. Feilene og symptomer på dem hadde dessuten vært der over tid. Og selger var ikke en uvitende «vanlig dødelig» — tvertimot var selger et eiendomsselskap med en erfaren byggmester i spissen.

Selger/byggmesteren hadde riktignok ikke bodd i utleieleiligheten selv. Men kunne han høres med en forklaring om at han aldri hadde undersøkt leiligheten, heller ikke før han fylte ut egenerklærings-skjemaet i forkant av salget?

En slik fremgangsmåte og en slik argumentasjon er risikabel. Avhendingsloven bestemmer nemlig at selger er ansvarlig for feil som han «måtte kjenne til». Dette betyr at selger kan holdes ansvarlig dersom årsaken til at han ikke visste om feilen, er at han ikke undersøkte – vi sier da at han har vært uaktsom. Om selger har vært uaktsom fordi han ikke hadde opplysningene, eller om han med vilje har holdt dem tilbake, er ikke avgjørende for ansvaret. Av den grunn er det vanlig at domstolene nøyer seg med å konstatere tilstrekkelig uaktsomhet og gir kjøper medhold på dette grunnlaget. Ofte skyldes dette mangel på avgjørende bevis for hva selger visste.

Dessuten gjelder det et særlig strengt krav til bevis hvis retten skal legge til grunn at selgeren har opptrådt så klanderverdig som i vår sak. Og retten vil ofte la være å si at selger har vært uærlig, siden dette ofte ikke er nødvendig for å begrunne sakens utfall.

Fukt og muggsopp

I forkant av denne saken hadde man til alt hell klart å spore opp en tidligere leieboer som bodde i leiligheten kort tid før kjøpers overtakelse. Leieboeren ga en grundig forklaring i saken. Han fortalte om omfattende fuktproblemer, som han flere ganger hadde tatt opp med selger. Videre fortalte han at selger hadde vært på besøk for å se på soppdannelsen med egne øyne. Som om ikke dette var ille nok, fortalte han også at selger hadde instruert leieboeren om å vaske og male over soppdannelsen og forholde seg taus hvis noen skulle stille spørsmål.

Retten vurderte leieboerens vitnemål som «…nyansert, detaljert og i det hele tatt svært troverdig» mens selgers partsforklaring ble avfeid som «…et forsøk på å unndra seg et eventuelt mangelsansvar i saken.»

Det spesielle med saken er at retten la til grunn at selger positivt visste om problemet, og at han forklarte seg uriktig. Karakteristikken av selgers vitneforklaring er også uvanlig klar.

Selger ble dømt til å betale et skjønnsmessig fastsatt prisavslag til kjøper, og selger må dessuten dekke mesteparten av kjøpers sakskostnader i tillegg til sine egne.

Et slikt nederlag svir selvsagt, men det skremmer nok få selgere fra å være uredelige. For hva er det egentlig selger risikerer? Avhendingsloven legger opp til at man som selger kun må betale prisavslag tilsvarende hva det ville koste å utbedre den aktuelle feilen, eller eventuelt differansen mellom eiendommens verdi med og uten mangelen. Dette beløpet vil som regel tilsvare den gevinsten selger hadde ved å være uredelig. Den reelle risikoen er altså beskjeden i kroner og øre.

fukt og muggsopp

Etter at dommen falt har kjøper besluttet å politianmelde selger for bedrageri. Rent juridisk er saken opplagt. Selgers opptreden slik retten har funnet bevist, er et bedrageri etter straffeloven § 270. Selv om retten la til grunn at det er veldig stor sannsynlighet for at selger har handlet som beskrevet i dommen er det likevel et enda strengere beviskrav som gjelder i straffesaker. Dermed er det vanskelig å si noe sikkert om utfallet av en straffesak. Men det er i alle fall meget gode grunner for å anmelde.

Straffedommer mot uærlige selgere av fast eiendom er sjelden kost. Dette har nok vært med på å skape et inntrykk av at det er fritt frem å «prøve seg» ved salg av bolig. I praksis fungerer dette, sammen med domstolenes tilbakeholdenhet med å ilegge ansvar, som en «oppfordring» til selgere om å fortsette i samme spor. Det er kjøpers håp at en straffesak mot selgeren i denne saken blir en vekker i eiendomsmarkedet.

— Bengt Waldow

Når kan det kreves bergelønn?

http://www.tangedal.no/blog1.php/2012/08/31/bergelonn

Ny artikkel på Båtjuss og Båtliv, av advokat Wenche Aa. Svoren.

I sesongen kan vi nesten daglig lese i avisene og på nettet om havari og ulykker med fritidsbåt. Slike opplevelser blir alltid en stor påkjenning for både båteier og passasjerer, spesielt når det er fare for at menneskeliv skal gå tapt. De fleste er innforstått med sin plikt til å hjelpe «nødstedte» når behovet oppstår. Men har man noe igjen for det?

Sunket vrak på Husnes -- for sent å berge

Juridisk bistand til If-kunder

Advokat Wenche Aa. Svoren har inngått en samarbeidsavtale med If Skadeforsikring. Avtalen innebærer blant annet at If-kunder med rettshjelpdekning får tilbud om juridisk bistand innenfor de fleste rettsområder til reduserte priser. Samarbeidsavtalen innebærer også at det skal gis juridisk bistand på andre rettsområder til fordelaktig pris.

Samarbeidsavtalen stiller krav til kunnskap, kompetanse og kundeservice. Dette i seg selv gir If-kunden trygghet for at den hjelp og rådgivning som blir gitt, er av høy kvalitet. Det er If-kunden som skal være i fokus.

If har rettshjelpsdekning på følgende forsikringer:

.Bygningsforsikring – villa/fritidsbolig
.Innboforsikring
.Motorvognforsikring
.Fritidsbåt

Det vil ved første henvendelse bli avklart om det foreligger en rettshjelpdekning som kan komme til anvendelse.

Henvendelser fra If-kunder kan rettes til:

Advokat Wenche Aa. Svoren
tlf: 55 21 01 50 (sentralbord)
55 21 01 61 (direkte)
93 48 01 87 (mobil)

e-post: svoren@judicium.no

Manglende folkekunnskap om ansvarsforsikring på sjøen?

Det slår aldri feil, ved starten av hver båtsesong er det alltid noen (gjerne mange) som blir overrasket over at det rettslige erstatningsansvar man kan pådra seg ved å ferdes på sjøen, er radikalt annerledes enn hva man er vant med fra biltrafikkens verden.

Enda flere er det som ikke vet at det er bilansvaret som avviker fra normalen, og ikke omvendt. Det normale i samfunnet er at man kommer i ansvar når man kan bebreides for det valg man traff, som forårsaket skade – det alminnelige skyldansvar. Bilansvaret forutsetter ikke mer enn at det er bilen som «gjør» skade og er derfor et rent objektivt ansvar der skyld og bebreidelse ikke behøver å tilregnes noen. Da er også «hendelige uhell» som ingen kan bebreides for, dekket av ansvaret.

I kommentarspalten «Røsten fra Ruffen» på knbf.no skriver Generalsekretær Jan H. Syvertsen i Kongelig Norsk Båtforbund bl. a. dette:

Folk flest tror at ansvarsforsikring på sjøen er det samme som ansvarsforsikring i veitrafikken. På sjøen er det imidlertid ikke objektivt ansvar, slik det er i veitrafikken. Dette betyr at ansvarsforsikringen kun dekker skader som er forårsaket av at båtføreren har utvist uaktsomhet. De fleste ansvarsskadene er forårsaket av en eller annen teknisk feil om bord og da dekker ikke forsikringen skadene. Hver eneste sommer får KNBF henvendelser fra båteiere som opplever det som blodig urettferdig at de selv må dekke skader som er forårsaket av andre. Men sånn er det bare, dessverre.

Slik situasjonen er nå, er det stort sett bare forsikringsselskapene som kan glede seg over meget god fortjeneste på ansvarsforsikringene. Båteierne blir som oftest sittende igjen med «svarteper». Det må vi dessverre fortsette med så lenge forsikringsselskapene får fritt spillerom, både hos myndigheter og i media til å markedsføre sin lille «gullkalv» på båtfolkets bekostning.

Det kommer også frem at forsikringsselskapenes fortjeneste på ansvarsforsikringen på fritidsbåt er henimot 100% så det er utvilsomt god butikk å gjøre på folks uvitenhet.

Vi synes for vår del at det også er underlig at ikke den oppskrytte båtføreropplæringen har med noe om ansvarsformen til sjøs. Det er jo vitalt at de sjøfarende vet hvor langt deres eget ansvar strekker seg.

Yrkesskade: Høyesterett går opp grensen, del 2

I desember 2009 behandlet Høyesterett en interessant og prinsipiell sak etter Yrkesskadeforsikringsloven, der en belgisk mygg skapte problemer.

Les dommen her (ekstern pdf, nytt vindu).

Saken gjaldt en langtransportsjåfør som sommeren 2004 var på vei gjennom Belgia med returlast til Norge. Det var varmt i været, og sjåføren kjørte med åpent vindu. Han fikk et myggstikk på høyre arm, og han klødde på det. Etter at han kom tilbake til Oslo ble han slapp og fikk feber. Mannen ble innlagt på sykehus og fikk påvist streptokokk A-infeksjon og nyresvikt. Hhendelsen medførte kronisk nyresvikt og en del andre varige plager.

Trygdekontoret (nå NAV) godkjente skadene som yrkesskade etter Folketrygdloven. Sjåførens arbeidsgiver hadde ikke tegnet obligatorisk yrkesskadeforsikring og denne saken ble derfor behandlet av Yrkesskadeforsikringsforeningen som avslo kravet. Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett frifant Yrkesskadeforsikringsforeningen.

Det var ikke myggstikket i seg selv som var problemet, for myggen bar ikke den smitten som medførte infeksjon. Problemet var at myggen stakk hull i huden, og åpnet for at infeksjon kunne komme inn i kroppen.
Det første spørsmålet Høyesterett vurderte, var om sjåføren ble påført stikket i arbeidstiden, mens han kjørte gjennom Belgia. Om det var dette myggstikket som var «synderen» kunne i og for seg være vanskelig nok å vurdere. Sjåføren hadde fått flere myggstikk, men lagmannsretten la til grunn at det var dette ene myggstikket i Belgia som åpnet for infeksjon, og førte til sykdommen. Dette la også Høyesterett til grunn.

Det neste spørsmålet var om myggstikket kunne anses for å være en ulykkeshendelse, noe som er et vilkår for å få godkjenning som yrkesskade. Høyesterett mente imidlertid at myggstikket lå innenfor dagliglivets risiko. Det var ikke utslag av en spesiell risiko i yrket, og det var ikke noe ulykkespreget over hendelsen:

(49) Ved bedømmelsen av om et insektsstikk som danner inngangsport for smitte inneholder noe ulykkesmoment, må det etter min oppfatning tas utgangspunkt i at et myggstikk som sådant er lite ulykkespreget og isolert sett knapt fører til noe som kan kalles en skade. Videre må det – etter det jeg nettopp har gjennomgått – tas utgangspunkt i at påføring av smitte som hovedregel ikke anses som arbeidsulykke. Det kan derfor bare komme på tale å bedømme hendelsen som en arbeidsulykke dersom insektsstikket og smitten, kan ses under ett.

(50) Dekning under yrkesskadeforsikringen stiller ikke krav om at ulykken har sammenheng med noen risiko ved selve arbeidet. I et grensetilfelle vil imidlertidig det forhold atulykken er yrkesrelatert, kunne være utslagsgivende for at hendelsen blir ansett som en
arbeidsulykke. Det særegne ved [sjåførens] skade er at verken stikket eller smitten har noen tilknytning til [sjåførens] yrkessituasjon på annen måte enn ved at hendelsen fant sted i arbeidstiden. Ut over dette er det tale om myggstikk og smitte som personer som deltar i
yrkeslivet kan bli påført hvorsomhelst og nårsomhelst, det være seg i arbeidstiden eller i fritiden. Hendelsen har derfor – selv når man ser stikket og smitten under ett – karakter av å tilhøre dagliglivets risiko. Den kan etter min oppfatning følgelig ikke få det preg av
ulykkesmoment som folketrygdloven § 13-3 annet ledd første punktum krever når hendelsen i seg selv er lite ulykkespreget. Det er altså vanskelig å se at situasjonen her skal bedømmes annerledes enn om [sjåføren] hadde blitt stukket hjemme og smittet på arbeidsplassen.

(51) Jeg er etter en totalvurdering kommet til at et myggstikk med påfølgende smitte ikke er noen ulykkesartet hendelse som kan gi grunnlag for yrkesskadeerstatning etter folketrygdloven § 13-3 annet ledd første punktum.

Sjåføren tapte dermed saken, og dommen var enstemmig. Om den belgiske myggen ikke bare hadde stukket, men også overført infeksjonen, kunne utfallet kanskje blitt det motsatte. Det samme gjelder dersom det arbeidsmiljø stikket fant sted i, hadde hatt særskilt smitterisiko. Høyesterett ga imidlertid mannen et lite plaster på såret – han slapp å betale motpartens sakskostnader.

Rettshjelpforsikring – en ukjent ordning?

Rettshjelpforsikringen er en svært god ordning for forsikringskunder, men vi opplever at den er ganske ukjent for mange. Rettshjelpdekningen på forsikringen kommer til anvendelse når det foreligger en tvist. Forsikringsselskapet vil da dekke egne utgifter til advokat, rettsgebyr, sakkyndige m.m. opp til et nærmere angitt beløp (vanligvis 80-100.000 kroner). Kunden betaler kun en egenandel (som regel 4.000 kroner + 20 % av resten).

For at det skal foreligge tvist, må man ha krevet noe av sin motpart og blitt nektet det (eller man må være den som nekter). Før saken er kommet til dette stadiet, er den ikke dekningsberettiget. Tvisten – derunder de omstendigheter som leder til den – må også ha oppstått (eller blitt kjent) mens forsikringen var i kraft. Tvisten må meldes inn til selskapet innen ett år etter at advokat ble kontaktet.

Det er enkelte unntak fra ordningen. Bl. a. vil tvister som gjelder arbeid/yrke, familie/arv og offentlig saksbehandling som regel være unntatt. Det samme gjelder inkasso- og straffesaker og en del annet. Rettshjelpforsikringen dekker heller ikke idømt ansvar for motpartens sakskostnader.

Rettshjelpforsikringen er ikke en «generell» forsikring man kan kjøpe «separat». Den er alltid knyttet til en bestemt forsikringsavtale som en del av denne, f. eks. villapolise eller båtforsikring. Den enkelte rettshjelpdekning gjelder da for de spesifikke interesser som hovedforsikringen/avtalen dekker. Under villaforsikringen får du dekket de tvister du havner i som eier av eiendommen; på bilforsikringen er du dekket i tvister du havner i som eier og bruker av bilen, osv. Innboforsikringen har en mer generell dekning for tvister som ikke er dekket på annen forsikringsavtale.

Det er vanligvis advokaten som ordner med å etablere dekningen og som tar seg av all dialog med forsikringsselskapet. Alt du selv behøver å gjøre, er å gi beskjed om hvilket selskap du har forsikringen i og opplyse nummeret på forsikringsavtalen. De fleste selskaper er samarbeidsvillige når det gjelder oppgjør underveis, slik at du slipper å betale hele saken underveis for deretter å få oppgjør fra forsikringsselskapet helt til slutt.

Det er de norske forsikringsselskapene som tilbyr rettshjelpdekning. Slik dekning er en sjeldenhet når forsikringsselskapet er hjemmehørende i utlandet. Dette er verd å tenke på når du kjøper f. eks. en dyr bruktbåt. Besparelsen i forsikringspremie ved å velge utenlandsk forsikringsselskap, kan fort blekne mot hva en tvist kan koste deg når du ikke har rettshjelpforsikring.

Det kan være lurt å sikre seg at man har rettshjelpdekning på sine enkelte forsikringer. Det blir stadig mer tvister mellom privatpersoner og kostnadene ved tvister og rettssaker ser ikke ut til å gå nedover. Rettshjelpdekningen gir deg muligheten til å ivareta dine interesser uten å pådra uforholdsmessig byrde eller risiko når det gjelder utgifter til egen advokat.

Yrkesskade: Høyesterett går opp grensen (del 1)

Høyesteretts hovedoppgave er å arbeide for «rettsenhet, rettsavklaring og rettsutvikling». Det betyr at Høyesterett skal ha – og bør ha – en særlig forkjærlighet for De Tvilsomme Sakene. En avgjørelse i en slik sak kan også si oss noe om hvordan løsningen bør bli i en annen sak, før saken kommer til Høyesterett.

I november 2009 fikk Høyesterett på sitt bord en sak som gjaldt en arbeidstaker som var blitt matforgiftet på en tjenestereise i Saudi-Arabia. For å se dommen, følg denne linken (pdf, åpner i nytt vindu/fane).

Arbeidstakeren utviklet som følge av matforgiftingen leddsmerter og han fikk diagnosen reaktiv artritt. Dette er en leddbetennelse et sted i kroppen som skyldes infeksjon et annet sted i kroppen.

Hjemme i Norge fremmet mannen krav om å få godkjent sykdommen som en yrkessykdom eller yrkesskade etter Folketrygdloven. NAV avviste kravet, og klageinstansen i NAV var enig i avslaget. Saken gikk videre til Trygderetten, som for tredje gang slo fast at matforgifting ikke var en yrkesskade eller yrkessykdom som var dekket under Folketrygdloven. Mannen ga seg ikke med dette, og anket saken inn for Agder lagmannsrett. Igjen ble staten frifunnet.

Etter fire nederlag, kom mannens sak inn for Høyesterett. Høyesterett slo fast at smitten ikke skyldtes en arbeidsulykke, for smitten kom inn i mannens kropp gjennom måltidet, og det å spise middag, i Saudi-Arabia eller andre steder, var ingen ulykke. Inntak av middag var derfor ingen yrkesskade.

Deretter vurderte Høyesterett om sykdommen kunne være en yrkessykdom. Spørsmålet var om yrkesutøvelsen skjedde «i miljøer med særskilt sykdoms- eller smittefare». Staten mente dette måtte dreie seg om arbeidsmiljøer som sykehus o l, der det vil være en særlig risiko for smitte. Høyesteretts flertall mente at også et geografisk områdekunne være et slikt «miljø», slik loven ikke var til hinder for at en matforgiftning pådratt på mannens jobbreise kunne godkjennes som yrkessykdom. Trygderettens kjennelse ble derfor satt til side som ugyldig. Det sies (avsnitt 33) bl. a. at

Sitatet viser at et overordnet formål med den formulering som ble valgt, var å sikre at bare personer som i sitt arbeid har større risiko for å bli smittet enn befolkningen ellers, omfattes av § 1 bokstav H nr. 2. Hvilke arbeidsoppgaver personen har, synes å ha vært mer underordnet. Man har riktignok først og fremst hatt personer som arbeider på bestemte rbeidsplasser i tankene, men foredraget gir etter mitt syn samlet sett ingen sterke holdepunkter for å begrense bestemmelsen til utelukkende å gjelde slike persongrupper. Personer som er på tjenestereise i land med særskilt risiko for sykdom eller smitte, påføres nettopp – på grunn av sitt arbeid – større risiko for sykdom eller smitte enn befolkningen ellers.

Høyesterett har med dette bidratt til rettsavklaring, men oppgaven med å definere hvilke geografiske områder som er særlig risikable blir ikke enkel. Det å definere hele land eller store geografiske områder som smittefarlige, er heller ikke uproblematisk. Vil den som blir matforgiftet på en anerkjent restaurant i India stille bedre enn en stakkar som spiser en bakteriebefengt burger på en lurvete kro i København? Vi venter i spenning.