Kategoriarkiv: Familie, arv, barn og ekteskap

Skolebarns rett til tilpasset opplæring

Barns og unges rett til tilpasset opplæring og spesialundervisning

Mange foreldre er fortvilet over å oppleve at deres barn ikke får den undervisningen som barnet har behov for.  Når de tar dette opp med skolen, føler mange de ikke blir forstått eller imøtekommet verken av lærerne eller av skolens administrasjon.

Lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringen (opplæringsloven) gir enhver elev i grunn- og videregående skole en rett til tilpasset opplæring.

Tilpasset opplæring

Tilpasset opplæring skal gjennomsyre all opplæring som eleven mottar i grunn- og videregående skole.  Tilpasset opplæring skal være en del av skolen ordinære undervisning og opplæringstilbud.  Skolen plikter å ta hensyn til den enkelte elev og undervisningen skal legges til rette på en slik måte at samtlige elever blir møtt ut fra egne evner og forutsetninger.

Tilpasset opplæring kjennetegnes ved variasjon. Variasjonen gjelder for eksempel arbeidsoppgaver, lærestoff, intensitet i opplæringen, organiseringen av opplæringen, læremidler og arbeidsmåter. Gjennom god tilpasning skal skolen og lærerne så langt råd er, gi alle elever tilfredsstillende læringsutbytte av opplæringen.  Dermed kan skolen være med på å forebygge lære- og atferdsvansker og avhjelpe slike vansker når de oppstår.

Imidlertid skal en være klar over at prinsippet om tilpasset opplæring ikke gir eleven rett til noen særskilt tilrettelegging som for eksempel ene-undervisning eller logopedhjelp.  Dersom eleven har behov for mer omfattende tilpasning av undervisningen enn det som skjer innenfor den ordinære opplæringen, kan eleven søke om å få spesialundervisning.

Spesialundervisning

Retten til spesialundervisning er først og fremst knyttet til særskilte opplæringsbehov.  Det betyr at eleven har opplæringsbehov som skiller seg fra det behovet som de fleste elever har.  Retten til spesialundervisning omfatter alle typer lærevansker.  Rettighetene gjelder også uansett hvor funksjonshemmet eleven er. Alle er «opplæringsdyktige» etter opplæringsloven.

Sakkyndig vurdering

Alle som søker om spesialundervisning har rett til sakkyndig vurdering. Det er kommunen eller fylkeskommunen som har plikt til å sørge for en sakkyndig vurdering før de tar stilling til søknaden.  Det er kommunen/fylkeskommunens pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) som er ansvarlig for den sakkyndige vurderingen.

Den sakkyndige vurderingen skal vise om eleven har behov for spesialundervisning og hvilket opplæringstilbud som i så fall skal gis. Den skal angi omfanget av elevens behov for spesialundervisning og hvor mange timer spesialundervisning eleven har behov for.

Etter at PPT sin sakkyndige vurdering foreligger fatter kommunen/fylkeskommunen vedtak.  Dersom vedtaket avviker fra den sakkyndige vurderingen, skal det i vedtaket begrunnes hvorfor kommunen/fylkeskommunen mener at eleven likevel  får sin rett til spesialundervisning oppfylt. Et vedtak om spesialundervisning er et enkelvedtak og kan påklages innen tre uker etter at vedtaket er mottatt.

Individuell opplæringsplan

Når det er truffet enkeltvedtak om rett til spesialundervisning har skolen plikt til å utforme en IOP (individuell opplæringsplan).  Dette er et absolutt krav som det ikke kan dispenseres fra.  IOP-en skal være et arbeidsverktøy for skolen og lærerne for å sikre at elevens opplæringstilbud er i samsvar med det som eleven har rett til etter enkeltvedtaket.

En IOP skal inneholde:

«Mål for opplæringen

«Innholdet i opplæringen

«Hvordan opplæringen ellers skal drives

Den individuelle opplæringsplanen må samordnes med basisgruppen/klassens plan. Det skal fremgå i hvilke fag og deler av fag det skal gis spesialundervisning, og i hvilke fag eller deler av fag eleven skal følge den ordinære undervisningen.  Samlet sett skal dette bidra til å ivareta elevens helhetlige opplæringsbehov.

Halvårsrapport

Opplæringsloven krever at skolen utarbeider en halvårsrapport for alle elever med spesialundervisning og IOP.  Halvårsrapporten skal gi en skriftlig oversikt over hvilken  opplæring eleven har mottatt, samt en vurdering av elevens utvikling i løpet av perioden. Halvårsrapporten skal sendes til eleven/foreldrene og til kommunen/fylkeskommunen.

Rådgivning om rettigheter

Den enkelte elevs særlige behov kan være omfattende og reglene kan virke uoversiktlige og vanskelige å orientere seg i. Av den grunn kan det ofte være hensiktsmessig å be om kompetent råd og bistand. Der man ikke når frem eller blir hørt i skoleforvaltningen, er alternativet å kontakte advokat. I Advokatfirmaet JUDICIUM har vi høy kompetanse på dette fagområdet og alt som ellers gjelder barn og barns rettigheter.

Advokat Marit H. Håkonsen

Seks smarte skilsmisse-strategier

Hva enten du allerede er i en separasjons-/skilsmisse-/skifte-situasjon, eller har planer om å havne i en slik situasjon, eller risikerer å uforvarende havne der, vil du ha behov for å tenke over hvordan du skal håndtere skifte/bodeling når «oppgjørets time» kommer. 

Enten det er mye eller lite å dele mellom ektefellene, er det et sett med strategier det er verd å merke seg:

– Ikke undervurder ektefellens (berettigete eller uberettigete) harme

Samlivsbrudd avstedkommer store emosjonelle reaksjoner, ofte ute av kontroll og ute av proporsjon og ute av kontakt med ektefelllens egentlige personlighet. Følelsene som kommer ved og av samlivsbruddet, det være seg sinne, sjalusi, følelsen av å være sviktet eller annet, kan inspirere en sterk og øredøvende hevntrang. Men en separasjons- og skifteprosess som er inspirert av hevnlyst og mordtanker, kan bli svært dyr. Både emosjonelt og finansielt, og for alle involverte, også barn.

Så tenk over hva du sier og gjør – og motsatt, hvordan du reagerer på hva den andre parten sier og gjør.  Et skifte har aldri godt av dårlig kommunikasjon.

-  Snakk med dine venner, men ikke gjør dem til rådgivere

Det er tre ting som avgjør utfallet av et skifte:  Fakta, fakta og . fakta.  Din sak er forskjellig fra andres saker, hva enten du sammenlikner med en nabo, kollega, slektning eller venn.  Fakta i saken avgjør, og uansett hva dine venner rådgir om så vet advokaten best.  Når vi får referert de råd våre klienter tidvis har fått av kjøkkenrådgivere av diverse slag, peker vi gjerne på at kjøkkenpraterne hverken har juridicum eller ansvarsforsikring. 

De vil deg alle vel, men gjør du som de sier går det ut over deg selv.

– Ikke sett deg urealistiske mål

Millimeter-rettferdighet ser bra ut på papiret og det er gjerne fristende å etterstrebe løsninger som er matematisk og juridisk 24-karats «ren vare".  Det er imidlertid slik at millimeter-rettferdighet aldri er billig og de siste millimetrene i et skifte etter separasjon eller skilsmisse er forferdelig dyre. Ikke bare økonomisk, men også som belastning i forhold til den andre ektefellen og andre som du skal forholde deg til i fremtiden også (f. eks. angående felles barn). 

En løsning som er mer fleksibel, kan ofte være uendelig mye bedre selv om du da kanskje «gir fra deg» noen millimetre.

-  Alt du sier og skriver vil bli brukt mot deg

Derom er det ingen tvil:  Alt du sier risikerer du å få høre igjen, tolket i verste mening.  Alt du finner på å lire av deg pr. SMS, e-post, på twitter eller facebook eller i andre sosiale medier risikerer du å bli konfrontert med på det verst tenkelige tidspunkt og det kommer til å være vridd og tolket til det ugjenkjennelige.  Hold fokus heller på hva som er bra for «forhandlingsklimaet".  Skiftet angår bare deg og din eks, ikke alle venner og bekjente. 

Skal du på død og liv kommunisere noe negativt om skiftet eller eks-ektefellen, så vent til skifteavtalen er undertegnet!

-  La ikke følelser komme i veien for en fornuftig løsning

Et forlik og en skifteavtale skal bygge på kalde fakta, solid analyse og distansert fornuft. Aggresjon, frustrasjon, sorg og andre emosjonelle utslag av prosessen med separasjon og skifte har ingen plass i arbeidet med å få til en løsning.  Det er feil å gi fra seg for mye fordi man angrer på alt man utsetter den andre for og det er like galt å stille urimelige krav bare for å være vanskelig og markere revir. En vettug skifteavtale skal ikke inneholde bestemmelser om avgivelse av kroppsdeler fra den ene til den andre parten, for at den skal være «god nok".

Advokatens råd vil bygge på gjennomtenkt, objektiv fornuft og vil ivareta dine interesser på beste måte.  Så aksepter rådet – du betaler jo for det!

– Velg en advokat med moden erfaring fra dette fagfeltet

Skifte etter separasjon/skilsmisse er ofte komplisert. Både på grunn av alle aktiva og passiva det omfatter og fordi det er viktig å ha perspektivene på saken korrekt for seg, er det best å engasjere en advokat som har hatt tid til både å lære faget og til å modne i det.  Bare da får du det mest veloverveide råd.

I Advokatfirmaet JUDICIUM finner du flere advokater med den rette erfaringen og den effektive, målrettete innstillingen som er det du trenger for å få en god og gjennomtenkt skifteavtale.

På tide å ta den store diskusjonen?

Når enda et år er gått – og det gikk jo nettopp ett – blir det tydelig at ingen blir yngre etter som årene går. Vanskelig som det er, kan det være på sin plass å forberede seg – for å være klar til å takle de utfordringer som uvegerlig vil komme. Vi tenker her på forholdet mellom generasjonene – og hvordan den eldre generasjons interesser best ivaretas etter hvert som alderen tynger.

Her er noe av det man må bør ha oversikt over, og være klar til å diskutere løsninger og ordninger på:

  • Omfang av eiendeler av alle slag – hva er det, hvor er det, hva er kontonumre, ID-detaljer, nøkler til bankbokser, passord osv.
  • Omfang av gjeld og andre forpliktelser av alle slag – hvor mye skyldes det til hvem, hva er løpende utgifter, abonnementer, avtaler av alle slag. Hvor og hvordan er det forsikret?
  • Finansielle fullmakter – noen bør ha fullmakt til å ivareta de aldrendes interesser hvis de selv etter hvert blir ute av stand. Forutsatt klare fullmakter er det vesentlig bedre enn et stivbent formynderi-regime med hjelpeverge.
  • Info om viktige kontakter og forbindelser – alle og enhver som har innflytelse på bevaringen av de aldrendes finansielle status; det være seg advokater, fondsforvaltere, bankfolk osv.
  • Helseinfo – om tilstander, diagnoser, behandlingsregimer, medisiner osv.
  • Åpenhetsordre – frafall av taushetsplikt og instruks til helsepersonell om å dele informasjon om helsemessige forhold med en av de nærmeste
  • Helsemessige fullmakter og instruksjoner – bl. a. instrukser om hva som skal gjøres hvis den aldrende selv er ute av stand til å ta en avgjørelse; og klar ordre om hvordan det skal forholdes med kunstig forlengelse av livet o.l.
  • Testamente eller andre instruksjoner om hvordan eiendeler skal forvaltes eller fordeles. Kanskje en avtale mellom alle – foreldre og arvinger – kan inngås i god tid før arven faller?

Det er om å gjøre å være i forkant, for det eliminerer mye av risikoen for at uønskete medisinske tilstander eller dødsfall medfører uvennskap, strid og splid. De fleste «arvinger» vil respektere og etterfølge de instrukser som er gitt, og det er som regel mangelen på slike – vakuum – som skaper mest problemer. Advokatene i Advokatfirmaet JUDICIUM har arbeidet med denne typen problemstillinger i mange år og vi kjenner de fleste fallgruber og klarer som regel å konstruere løsninger som er konstruktive og betryggende. Det er lettere for oss å bidra til en felles løsning i forkant, enn det å løse en konflikt som allerede er oppstått.   Jo før man begynner på dette vanskelige arbeidet, desto bedre løsninger kan det finnes.