Kategoriarkiv: Nyheter

Båtmarkedet — hvor går det?

http://www.tangedal.no/blog1.php/2012/07/28/batmarkedet-hvor-gar-det

Siste artikkel på vårt søster-nettsted Båtjuss og båtliv, en analyse av båtmarkedet med 15.000 fritidsbåter til salgs på Finn og synkende priser.

Det ryktes (og fryktes) at det er «stopp» i kjøpelysten blant båtfolket og at det er av flere grunner, frustrasjon over et par dårlige somre kan hende like viktige som de rent finansielle. Hvor skal det ende?

Artikkelen finnes her.

Buplikt

Boplikt eller buplikt, samme for sauene

I 2009 blei reglane om buplikt endra og samla i konsesjonslova, utan at regelverket dermed vart særleg enklare.  Det finst omfangsrike rundskriv om alt dette, men dei er såpass detaljerte at dei kan vere vanskeleg tilgjengelege for andre enn dei som steller med dette teamet til dagleg.

 

Dei fleste kjenner til at det kan oppstå buplikt for den som tek over ein landbrukseigedom. Denne buplikta gjeld for heile landet.

Dessutan har enkelte kommunar reglar om buplikt også på bustadeigedomar, såkalla null-konsesjon.

Det har vore vanleg å omtale driveplikt saman med buplikt; (”bu- og driveplikt”).  Det er ikkje naturleg lenger.  Frå 2009 er det fastsett i jordlova at alle som eig jordbruksareal har varig driveplikt.  I og med at alle eigarar av jordbruksareal dermed har driveplikt er det ikkje lenger nødvendig for kommunane å setje vilkår om driveplikt i konsesjonssaker.  Eg kjem ikkje nærare inn på drivepliktspørsmål her.

1          Buplikt på landbrukseigedomar.

Lova har særskilte, og litt meir lempelege reglar for overtakarar med odelsrett til den aktuelle eigedomen, eller som er i nær slekt med den tidlegare eigaren, enn for andre som vi her kan kalle ”framande” overtakarar.

1.1       ”Framande” overtakarar.

For desse gjeld den generelle regelen at dei må søkje kommunen om konsesjon (løyve) til å overta landbrukseigedom (av ein viss storleik, jf. siste avsnitt i dette punktet). Søknaden skal vurderast ut frå ein del lovbestemte moment, mellom anna omsynet til busetjinga.

Dersom kommunen meiner det er behov for å styrke busetjinga i området eller i kommunen og vurderer buplikt i den aktuelle saka som eit hensiktsmessig verkemiddel for å oppnå dette, kan kommunen pålegge buplikt som vilkår for å gi konsesjon.  Buplikt kan påleggast sjølv om eigedomen ikkje har bustadhus, men då med ein rimeleg frist for overtakaren til å bygge bustadhus.

Kommunen står elles nokså fritt til å utforme bupliktvilkåret, men må ta stilling til om det er nødvendig at buplikta vert oppfylt av eigaren personleg eller om det er tilstrekkelig at han sørger for andre bur på eigedomen, til dømes ved å leige bort våningshuset eller heile eigedomen.  Vanlegvis vert buplikta sett til fem år, men det er ikkje noko lovmessig hinder for at den vert gjort kortare eller lengre. I enkelte tilfelle kan vilkåret gå ut på at søkjaren kan oppfylle buplikta ved å bu på ein annan eigedom som han eig frå før.

Dersom situasjonen for overtakaren endrar seg slik at det vert vanskeleg å oppfylle vilkåret om buplikt, kan det søkjast om lemping (endring/bortfall) av vilkåret.

Er eigedomen bebygd og har mindre enn 100 dekar totalt og mindre enn 25 dekar dyrka mark, er det inga konsesjonsplikt, og dermed heller inga buplikt.  Ved utrekning av totalarealet skal ein også rekne med eit forholdsmessig areal av felles utmark dersom eigedomen har sameigepart i slikt areal.

1.2       Overtakar med odelsrett eller som er i nær slekt med tidlegare eigar.

Overtakarar i denne kategorien er som hovudregel fritekne frå konsesjonsplikt, men dersom eigedomen har bygning som er eller har vore brukt til heilårs bustad og arealet er minst 25 dekar dyrka jord eller minst 500 dekar produktiv skog, må det likevel søkjast om konsesjon dersom overtakaren ikkje erklærer at han personleg skal bu på eigedomen i minst fem år.

I ei slik konsesjonssak skal kommunen vurdere om overtakaren skal få konsesjon trass i at han ikkje vil bu på eigedomen og her gjeld det ein del andre vurderingsmoment enn ved avgjerda om kor vidt ein ”framand” skal påleggjast buplikt som konsesjonsvilkår.  Mellom anna kan det takast eit visst omsyn til søkjaren si tilknyting til eigedomen og hans/hennar livssituasjon.  Disse momenta har likevel no fått vesentleg lågare vekt enn dei hadde før 1.7.2009.

(Før 1.7.2009 var det dessutan andre formalitetar kring handhevinga av buplikt. Odelsberettiga og nære slektningar var då i alle tilfelle fritekne for konsesjonsplikt, og kunne i ettertid søkje om fritak frå buplikta.  Denne sakstypen – søknad om fritak frå buplikt – eksisterer ikkje lenger, idet handhevinga av buplikta no som nemnt kun vert utøvd via konsesjonshandsaming.)

2          Buplikt på bustadeigedom. (Null-konsesjon).

Det er opp til kvar enkelt kommune å avgjere om det skal vere buplikt på bustadeigedomane i kommunen.  Om lag 70 av landets 429 kommunar har valt å innføre slik buplikt, noko som inneber at dersom overtakaren av en bustadeigedom ikkje erklærer å ville ta eigedomen i bruk som heilårs bustad, må han søkje om konsesjon.  Kommunen kan då innvilge eller avslå søknaden ut frå ei konkret vurdering, men det seier seg sjølv at når kommunen først har valt å innføre null-konsesjon så er gir det lite samanheng å føre ein liberal praksis i slike saker.

Kva som skal reknast som ”bustadeigedom” er nærare definert i lova, og omfattar alle eigedomar med bygning som er eller har vore i bruk som heilårs bustad eller som i reguleringsplan er avsett til bustad.  Null-konsesjon kan være bestemt å gjelde for heile eller berre for deler av kommunen.

Det er særlig på Sørlandet at denne forma for buplikt er blitt innført.  I Hordaland er det pr. i dag berre Odda, Osterøy og Modalen som har slik buplikt, i Sogn og Fjordane ingen.

Buplikt på bustadeigedom er varig, og altså ikkje avgrensa til fem år, men buplikta er ikkje personlig, d.v.s. at den kan oppfyllast ved å sørge for at nokon brukar eigedomen til heilårs bustad.

Buplikt på bustadeigedom gjeld i utgangspunktet ikkje når overtakaren er i nær slekt med tidligare eigar.  Dette slektskapsunntaket kan kommunen sjølv velje å oppheve, noko som er tilfelle for om lag 10 av dei om lag 70 aktuelle kommunane.  Så vidt eg kjenner til har ingen av dei tre aktuelle kommunane i Hordaland oppheva slektskapsunntaket.

Advokat Ivar Winjum

 

Politiets uregulerte bruk av narkotikahunder

Av advokatfullmektig Bengt Waldow
Tidligere publisert i Tidsskrift for Strafferett

I løpet av forsommeren kom jeg over et par bagatellmessige narkotikasaker som avstedkom noen prinsipielle tanker om politiets metodebruk. Det som vekket min interesse var politiets bruk av hund forut for ransaking, som et ledd i å etablere skjellig grunn til mistanke om besittelse av narkotika. Felles for samtlige saker var at politiet ikke hadde noen mistanker om narkotikalovbrudd forut for undersøkelsene. I en sak hadde politiet gått gjennom et helt konsertpublikum på en festival med hund. I et annet tilfelle hadde politiet søkt gjennom en campingplass tilknyttet en festival og i et tredje tilfelle var det et passasjertog som ble gjennomsøkt. I et tilfelle ble en privatbil gjenstand for undersøkelse. Etter at hundene hadde markert ble det i alle tilfellene gjennomført ransaking.

Et innlegg om temaet i Aftenposten den 11. juli avstedkom flere henvendelser som tyder på at metodene blir benyttet i stor utstrekning og i en rekke andre ulikeartede settinger. Politiet har også reklamert i media for metodebruken i forbindelse med ulike festivaler og som et ledd i bekjempelsen av såkalt mobile vinningskriminelle.

Metodene er problematiske av to årsaker. For det første er det knyttet usikkerhet til hvorvidt en slik markering i seg selv kan etablere «skjellig grunn» til mistanke om narkotikainnehav. I Illinois vs. Caballes (Illinois v. Caballes, 543 U.S. 405 (2005)) tar den amerikanske høyesterettsdommeren David Souter et kritisk og grundig oppgjør med den alminnelige oppfatningen av narkotikahunder som ufeilbarlige. Jeg går ikke nærmere inn på dette spørsmålet her, men det er åpenbart at problemstillingen fortjener oppmerksomhet.

Den andre, og langt mer påtrengende problemstillingen, er hvorvidt den innledende undersøkelsen som etablerer skjellig grunn til mistanke utgjør et inngrep i privatlivet til den som undersøkes. I så fall er dette problematisk siden politiet ikke har noen hjemmel for hundesøk i dagens lovverk. Uten hjemmel vil et inngrep være i strid med legalitetsprinsippet og EMK.

Som respons på det nevnte innlegget i Aftenposten svarte Justis- og politidepartementet på Politiet.no (www.politiet.no, 13.7) at de ikke anså sin metodebruk som problematisk og avfeide problemstillingen. Dette er etter min mening for lettvint, men det gav meg i alle fall rett i min mistanke om at dette ikke var en problemstilling politiet var særlig bevisst.

I enkelte tilfeller vil det utvilsomt dreie seg om et inngrep – klarest er dette i de typetilfellene hvor det er tale om å holde personer tilbake for å la hundene undersøke dem. I disse tilfellene er tilbakeholdelsen i seg selv et åpenbart inngrep som savner hjemmel. Dette er tilfellet i de omtalte skoleaksjonene som politiet har gjennomført. Her blir elever holdt tilbake i klasserommet og er i praksis tvunget til å la seg og sine eiendeler undersøkes av politiets hunder. En slik aksjon ble sterkt kritisert av Riksadvokaten etter en klage i 1998 (Omtalt i TfS 2001–2), uten at dette har fått følger.

Spørsmålet om hundesøkene utgjør et inngrep blir mer komplisert i de typetilfellene der politiet ikke har behov for å holde tilbake den enkelte borger som et ledd i den enkelte undersøkelsen. Dette er tilfelle der man befinner seg i en situasjon der man uansett har begrenset bevegelsesfrihet, eksempelvis ombord på et tog. Det er også tilfellet der man ikke er klar over undersøkelsen før den er i gang, eksempelvis der man er publikummer på en konsert.

I slike situasjoner blir det til syvende og sist et spørsmål om hundesøket i seg selvinnebærer et inngrep. Spørsmålet er, meg bekjent, ikke tema for norsk rettspraksis eller praksis fra EMD. Det blir ofte sagt at politiet ikke trenger hjemmel for det som ligger innenfor den alminnelige handlefriheten. Denne tommelfingerregelen er i seg selv tvilsom, og det er en lite prinsipiell tilnærmingsmåte som heller ikke bringer oss nærmere svaret, men heller gir opphav til nye spørsmål. Det synes å være politiets standpunkt at bruken av narkotikahunder er en passiv iakttakelse og således innenfor det som må aksepteres. Jeg stiller meg sterkt tvilende til dette.

At vi befinner oss på privatlivets område betyr at terskelen for hva som er å betrakte som et inngrep må være svært lav. Dette burde i seg selv medføre at både lovgiver og politi- og påtalemyndighet har et bevisst forhold til problemstillingene knyttet til det som har blitt en etablert og svært utbredt metode. Interessant i densammenhengen er det at Justis- og politidepartementet forutsatte at det var krav til hjemmel for bruk av narkotikahund da det ble innført en slik hjemmel i straffgjennomføringsloven § 27 (Ot.prp. nr. 5 2000–2001). Departementet la her til grunn at undersøkelse av besøkende til fengsler krevde særskilt lovhjemmel. Tollvesenets regelverk bygger på samme forutsetning. Rettskildemessig er ikke departementets forutsetninger av stor verdi, men den sier oss i det minste at problemstillingen har vært på departementets radar i lengre tid.

Det som i alle fall kan konstateres er at det er et påtrengende behov for regulering av politiets bruk av narkotikahunder. I fravær av denne reguleringen er det også klart at enkelte typetilfeller av hundesøk åpenbart ikke er lovlige og utgjør brudd på EMK og legalitetsprinsippet. Dette gjelder i sær skoleaksjonene. Hva gjelder andre typetilfeller synes det i det minste å være tydelig at politiet er på tynn is. Hvor tynn is politiet bør være komfortable med å skøyte på i jakten på bagatellmessige narkotikalovbrudd skal jeg ikke ha noen mening om.

Bengt Waldow er master i rettsvitenskap UiB 2009. Han er ansatt som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Judicium og har vært daglig leder for rettshjelpstiltaket Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen. E-post: bengt@judicium.no

Nye nettsider for Advokatfirmaet JUDICIUM

Å fornye seg er noe man kan ha fordel av å gjøre jevnlig.

Forløperen til JUDICIUM var tidlig ute med egne nettsider (1996) som til og med hadde heis-musikk inkorporert. Vi har i årene siden hatt en rekke versjoner underveis mot det som nå er den gjeldende og dermed pr. definisjon perfekte presentasjon av oss selv:

Nye judicium.no, designet av Abile.

JUDICIUM Blawg fornyer

I anledning av flytting til ny server, nytt domene og ny programvare vil JUDICIUM Blawg være «under construction» i noen dager fra 03.03.2011. Vi regner med å ha alt på plass igjen innen kort tid.

Advokat — ny partner søkes

Vår seniorpartner advokat Leon Larsen har trukket seg tilbake til en velfortjent pensjonisttilværelse, etter å ha tjent klienter av alle slag, private, bedrifter og organisasjoner, i over førti år sammenhengende. Vi søker derfor en etterfølger. Vi ønsker oss primært en ny kollega med erfaring og portefølje men erfaringen er viktigst. Samarbeidsevne, stå-på vilje og personlig relasjonsevne teller også høyt.

Henvendelser til advokat Nils E. Tangedal pr. epost tangedal@judicium.no eller mob. tlf. 464 78 990.

Advokatfirmaet JUDICIUM ble etablert i februar 2000 og bestreber seg på å være et full-service advokatkontor. Vi er nå seks advokater og en advokatfullmektig, som betjener private, nærings­drivende og offentlige organer i de fleste typer saker. Vi praktiserer i kontorfellesskap med advokatene Harald Hove, Ivar Winjum og Marit Håkonsen. Kontoret sysselsetter samlet ti advokater og tre sekretærer. Sekretærene er meget erfarne og kunnskapsrike.

Vi disponerer hele 4. etg. og deler av 3. etg. i Strandgaten 1 – byens mest fasjonable adresse. Bygget ligger på hjørnet mot Sjøfartsmonumentet, Galleriet og Den norske Bank. Alle kontorer har utsikt, bl. a. mot Fløien, Ulriken, Torgalmenningen, Vågsalmenningen osv. Lokalene er tidsmessig innredet og effektivt utstyrt. Vi har «det siste» innen servere/nettverk og print/scanning (3 maskiner, alle farge) og har gode service- og oppgraderingsavtaler. Saksstyring er basert på Advisor. Potensialet for individuelle tilpasninger og løsninger er stort.

Vi har et trivelig og uformelt arbeidsmiljø, med en lett og ledig omgangstone mellom alle medarbeidere. Det er ingen slipstvang her og ingen forventes å komme stivpyntet på jobb. Vi har fokus på å produsere juridiske tjenester av høy kvalitet og trenger hverken kjole eller slips for å levere det. Personalet er stabilt, og det er liten utskiftning.

Vi har god sakstilgang og et meget fornuftig utgiftsnivå. Månedlige utgifter pr. advokat i 2011 er ikke så langt over hva det varfor ti år siden og er absolutt overkommelig. Advokatene ved kontoret har samlet langt over 100 års erfaring og god innarbeidelse. Vi har flere faste avtaler med store organisasjoner. Det bereder grunnen for god og trygg sakstilgang og varierte sakstyper.

Juridisk bistand til If-kunder

Advokat Wenche Aa. Svoren har inngått en samarbeidsavtale med If Skadeforsikring. Avtalen innebærer blant annet at If-kunder med rettshjelpdekning får tilbud om juridisk bistand innenfor de fleste rettsområder til reduserte priser. Samarbeidsavtalen innebærer også at det skal gis juridisk bistand på andre rettsområder til fordelaktig pris.

Samarbeidsavtalen stiller krav til kunnskap, kompetanse og kundeservice. Dette i seg selv gir If-kunden trygghet for at den hjelp og rådgivning som blir gitt, er av høy kvalitet. Det er If-kunden som skal være i fokus.

If har rettshjelpsdekning på følgende forsikringer:

.Bygningsforsikring – villa/fritidsbolig
.Innboforsikring
.Motorvognforsikring
.Fritidsbåt

Det vil ved første henvendelse bli avklart om det foreligger en rettshjelpdekning som kan komme til anvendelse.

Henvendelser fra If-kunder kan rettes til:

Advokat Wenche Aa. Svoren
tlf: 55 21 01 50 (sentralbord)
55 21 01 61 (direkte)
93 48 01 87 (mobil)

e-post: svoren@judicium.no

20 års jobbileum

Den første oktoberdagen i 1990 falt på en mandag. Den samme mandags morgen tok jeg for første gang steget inn i Strandgaten 1 som selvstendig opererende advokat med egen praksis.

Med dress og slips og seks måneder på bevillingen og seksogtyve år på baken. Det er tyve år siden i dag.

Advokaten og arbeidsplassen er den samme men tidene og omgivelsene har i sannhet forandret seg. Fra et to-manns advokatfellesskap i beskjedne lokaler har vi vokst til et advokatfirma og kontorfellesskap med ni advokater og en fullmektig, spredt over to etasjer og med teknisk utstyr og hjelpemidler som vi ville ha måpet over i 1990 da det fremdeles ble skrevet på maskin. Det eneste som er det samme og uforanderlige, er det gode humør alle medarbeidere imellom.

De første tyve år «i rettferdighetens tjeneste» feires uten fanfare; men med en ydmyk takk til mine kolleger, medarbeidere og ikke minst alle mine oppdragsgivere gjennom alle tider.

Mandag begynner de neste tyve.

– Nils E. Tangedal