På tide å ta den store diskusjonen?

Når enda et år er gått – og det gikk jo nettopp ett – blir det tydelig at ingen blir yngre etter som årene går. Vanskelig som det er, kan det være på sin plass å forberede seg – for å være klar til å takle de utfordringer som uvegerlig vil komme. Vi tenker her på forholdet mellom generasjonene – og hvordan den eldre generasjons interesser best ivaretas etter hvert som alderen tynger.

Her er noe av det man må bør ha oversikt over, og være klar til å diskutere løsninger og ordninger på:

  • Omfang av eiendeler av alle slag – hva er det, hvor er det, hva er kontonumre, ID-detaljer, nøkler til bankbokser, passord osv.
  • Omfang av gjeld og andre forpliktelser av alle slag – hvor mye skyldes det til hvem, hva er løpende utgifter, abonnementer, avtaler av alle slag. Hvor og hvordan er det forsikret?
  • Finansielle fullmakter – noen bør ha fullmakt til å ivareta de aldrendes interesser hvis de selv etter hvert blir ute av stand. Forutsatt klare fullmakter er det vesentlig bedre enn et stivbent formynderi-regime med hjelpeverge.
  • Info om viktige kontakter og forbindelser – alle og enhver som har innflytelse på bevaringen av de aldrendes finansielle status; det være seg advokater, fondsforvaltere, bankfolk osv.
  • Helseinfo – om tilstander, diagnoser, behandlingsregimer, medisiner osv.
  • Åpenhetsordre – frafall av taushetsplikt og instruks til helsepersonell om å dele informasjon om helsemessige forhold med en av de nærmeste
  • Helsemessige fullmakter og instruksjoner – bl. a. instrukser om hva som skal gjøres hvis den aldrende selv er ute av stand til å ta en avgjørelse; og klar ordre om hvordan det skal forholdes med kunstig forlengelse av livet o.l.
  • Testamente eller andre instruksjoner om hvordan eiendeler skal forvaltes eller fordeles. Kanskje en avtale mellom alle – foreldre og arvinger – kan inngås i god tid før arven faller?

Det er om å gjøre å være i forkant, for det eliminerer mye av risikoen for at uønskete medisinske tilstander eller dødsfall medfører uvennskap, strid og splid. De fleste «arvinger» vil respektere og etterfølge de instrukser som er gitt, og det er som regel mangelen på slike – vakuum – som skaper mest problemer. Advokatene i Advokatfirmaet JUDICIUM har arbeidet med denne typen problemstillinger i mange år og vi kjenner de fleste fallgruber og klarer som regel å konstruere løsninger som er konstruktive og betryggende. Det er lettere for oss å bidra til en felles løsning i forkant, enn det å løse en konflikt som allerede er oppstått.   Jo før man begynner på dette vanskelige arbeidet, desto bedre løsninger kan det finnes.